2556

IMG_1771

ผู้รับรางวัล : รศ.ดร.ชรินรัตน์  พุทธปวน(ผู้รับใบอนุญาต)

สมาคมนักข่าวเชียงใหม่ มอบให้เป็นเกียรติในฐานะ “บุคคลทำประโยชน์ต่อสังคม” ดีเด่น
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2541

IMG_1770 ผู้รับรางวัล : รศ.ดร.ชรินรัตน์  พุทธปวน(ผู้รับใบอนุญาต)

หม่อมเจ้าหญิงมาลินีมงคล  ยุคล พระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการเสด็จเป็นกรณีพิเศษประทานโล่เกียรติคุณ
ในฐานะผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาดีเด่น เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2552

 IMG_1772  ผู้รับรางวัล : รศ.ดร.ชรินรัตน์  พุทธปวน(ผู้รับใบอนุญาต)

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ประทานรางวัลสิงห์ทอง ในฐานะได้รับเลือกเป็น “ผู้บริหารและ
นักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี 2556” เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556

 IMG_1774  ผู้รับรางวัล : รศ.ดร.ชรินรัตน์  พุทธปวน(ผู้รับใบอนุญาต)

สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมป์ มอบโล่เกียรติคุณ
หนึ่งคนดี ใต้ร่มพระบารมี พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2556

 IMG_1776 ผู้รับรางวัล : รศ.ดร.ชรินรัตน์  พุทธปวน(ผู้รับใบอนุญาต)

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
ประทานรางวัล “ธรรมลักษณ์” โครงการจริยธรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556