2557

IMG_1778

ผู้รับรางวัล : วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
มอบเกียรติบัตรการสนับสนุนโครงการขับเคลื่อนกลไกบรรษัทภิบาล
ธุรกิจเอกชนและเข้าร่วมกิจกรรมมอบรางวัล “บรรษัทภิบาลดีเด่น”
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557