ผู้บริหาร/อาจารย์

IMG_1779

ผู้รับรางวัล : รศ.ดร.ชรินรัตน์  พุทธปวน(ผู้รับใบอนุญาต)

หม่อมราชวงศ์ สมลาภ  กิติยากร มอบโล่เกียรติคุณบุคคลแบบอย่าง คนดี คิดดี
สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท รางวัล “พระกินรี” ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558

IMG_1781 ผู้รับรางวัล : รศ.ดร.ชรินรัตน์  พุทธปวน(ผู้รับใบอนุญาต)

เจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต ประทานรางวัลเกียรติคุณ “ศรีเทพ”
งานสัมมนาและประกาศเกียรติคุณ ยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบ คนดีของแผ่นดิน
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558

 IMG_1783  ผู้รับรางวัล : รศ.ดร.ชรินรัตน์  พุทธปวน(ผู้รับใบอนุญาต)

มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
มอบโล่เกียติคุณที่ให้การสนับสนุนโครงการปรับปรุงห้องสมุด อุปกรณ์กีฬา
และยารักษาโรค เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2558

 IMG_1784  ผู้รับรางวัล : รศ.ดร.ชรินรัตน์  พุทธปวน(ผู้รับใบอนุญาต)

ฯพณฯ นายอำพล  เสนาณรงค์ องคมนตรี มอบโล่เกียรติยศบุคคลแห่งปี
สาขานักบริหารการศึกษาดีเด่น เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558

IMG_1786 ผู้รับรางวัล : รศ.ดร.ชรินรัตน์  พุทธปวน(ผู้รับใบอนุญาต)

สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบโล่รางวัล
ผู้บริหารแห่งปี CEO THAILAND AWARDS 2015 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558

 IMG_1788 ผู้รับรางวัล : วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบเกียรติบัตรการจัดกิจกรรม
“ศูนย์บริการวิชาชีพ” ตามโครงการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีวศึกษา
และสร้างรายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนเอกชน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
 IMG_1789 ผู้รับรางวัล : รศ.ดร.ชรินรัตน์  พุทธปวน(ผู้รับใบอนุญาต)

ท่านหญิง(หม่อมเจ้า) มาลินีมงคล ยุคล อมาตยกุล ประทานโล่เกียรติคุณ
คนดีแบบอย่างของแผ่นดิน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2558

IMG_1791 ผู้รับรางวัล : รศ.ดร.ชรินรัตน์  พุทธปวน(ผู้รับใบอนุญาต)

ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี มอบโล่เกียรติคุณบุคคลแบบอย่าง
“ผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี” รางวัลสิงห์ทอง ประจำปี 2558

IMG_1802 ผู้รับรางวัล : วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบเกียรติบัตร
การจัดตั้งศูนย์อบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Smart IT for Education Development 2015) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559
IMG_1796 ผู้รับรางวัล : วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ
มอบโล่ขอบคุณ การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559
 IMG_1807 ผู้รับรางวัล : วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มอบเกียรติบัตรโครงการแลกเปลี่ยนภาษา
และวัฒนธรรมไทย-จีน(รุ่นที่ 3) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559