โครงสร้างบริหารศูนย์ทดสอบพัฒนาฝีมือแรงงาน

 IMG_0384  
 รศ.ดร.ชรินร้ตน พุทธปวน  
   ผู้รับใบอนุญาติ
 IMG_0351 IMG_0358
  อาจารย์สมัย   ปัญโญกลาง  อาจารย์นฤมิตร สุธรรมแจ่ม
 หัวหน้าศูนย์ทดสอบ

มาตรฐานฝีมือแรงงาน

สาขางานช่างไฟฟ้าในอาคาร

 

 

 หัวหน้าศูนย์ทดสอบ

มาตรฐานฝีมือแรงงาน

สาขางานคอมพิวเตอร์