โครงการ 3ม.

โครงการ 3ม.(มีเงิน มีงาน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)

โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) เป็นโครงการที่กรมการจัดหางานได้ร่วมมือกับสถานศึกษา และสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนได้มีงานทำในสถานประกอบการ ควบคู่ไปกับการศึกษาต่อในสถานศึกษา ช่วยให้มีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น และมีรายได้ระหว่างเรียนโดยการฝึกอาชีพหรือทำงานในสถานประกอบการเพื่อได้รับเบี้ยเลี้ยง/ค่าจ้าง และสวัสดิการอื่นๆ จากสถานประกอบการ

กลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่ต้องการมีงานทำและต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นคือ

1.เป็นพนักงานของบริษัทและศึกษาต่อในหลักสูตรเทียบโอนผลการเรียนรู้หรือหลักสูตรภาคสมทบโดยได้รับค่าจ้างและสวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน

2.เป็นผู้ฝึกอาชีพในสถานประกอบการในหลักสูตรอาชีวศึกษาที่ได้ทำข้อตกลงระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งเรียนในสถานศึกษาและเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ โดยได้รับเบี้ยเลี้ยงไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของค่าแรงขั้นต่ำหรือเป็นผู้ฝึกอาชีพในสถานประกอบการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์และเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่เรียนหลักสูตรสหกิจศึกษา