เจ้าหน้าที่และบุคลากร

 

วิชาสามัญและฝ่ายฝึกอบรม

 
หัวหน้าวิชาสามัญ
นายวาฑิต พุทธปวน
 
   
ฝ่ายฝึกอบรม
นางสาวแว่นแก้ว ชัยอาราม
ฝ่ายฝึกอบรม
นายชูเกียรติ ปันตา
   
ฝ่ายฝึกอบรม
นางบุญญาดา ประภัทรสิิริ
ฝ่ายฝึกอบรม
นายณฐโชค คำพยอม
ฝ่ายฝึกอบรม
นายจิรานุวัฒน์ คำวลี
ฝ่ายฝึกอบรม
นางศศิธร สิงห์พรหม


  

บุคลากรวิทยาลัย

 
บุคลากร
นางสาวเสาวลักษณ์ ใจกาศ
บุคลากร
นางศิริพร ชัยศรี
   
บุคลากร
นางสาวชนกนันท์ พุทธปวน
บุคลากร
นายชำนาญ พุทธปวน