เจ้าหน้าที่และบุคลากร

นางสาว เสาวลักษณ์ ใจกาศ

บุคลากรทางการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่ ธุรการ

นายปรานต บุญเปียง

บุคลากรทางการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่ ธุรการ

IMG_0886 IMG_036361325
นายวีระชัย ไตรรัตน์

บุคลากรทางศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่ งานจัดการทั่วไป

นาง ชมพูนุช ชื่อเชิญ

บุคลากรประจำศูนย์ทดสอบ

มาตรฐานฝีมือแรงงาน