เจ้าหน้าที่และบุคลากร

นางสาว เสาวลักษณ์ ใจกาศ

บุคลากรทางการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่ ธุรการ

นายปรานต บุญเปียง

บุคลากรทางการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่ ธุรการ

  IMG_036361325
  นาง ชมพูนุช ชื่อเชิญ

บุคลากรประจำศูนย์ทดสอบ

มาตรฐานฝีมือแรงงาน