เกี่ยวกับศูนย์ทดสอบฯ

10725592

ประกาศกรมพัฒนาฝึมือแรงงาน เรื่องการออกใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน
download
ใบอนุญาต ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ประมวลผลคำ) ระดับ 1
download
ใบอนุญาต ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ตารางทำการ) ระดับ 1
download
ใบอนุญาต ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(การนำเสนอผลงาน) ระดับ 1
download
ใบอนุญาต ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
download
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 download
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ download
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร download
ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร download
ใบสมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน download
หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานด้านช่างไฟฟ้า download