ตราประจำวิทยาลัย

ctc copy

ลักษณะวงกลม 2 วงซ้อนกัน
วงนอก ด้านบนเป็นชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน ด้านล่าง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ระหว่างชื่อโรงเรียนและที่ตั้งมีช่อมะกอกคั่น
วงใน บรรจุรูปสองมือโผล่มาจากกลีบดอกบัว มีอักษรย่อภาษาอังกฤษ CTC ประคองเทียนส่องสว่าง ใต้กลีบดอกบัวมีฐานโบว์ บรรจุชื่อภาษาอังกฤษ CHARINRAT LAMPHUN TECHNOLOGY COLLEGE

ความหมายของตราวิทยาลัย
เทียน  หมายถึง การพัฒนาส่งเสริมสติปัญญาและความรอบรู้แห่งชีวิต
แสงสว่าง หมายถึง การจุดประกายแสงสว่างแห่งจริยธรรม คุณธรรม
สองมือโผล่มาจากกลีบดอกบัว หมายถึง การปลูกฝังการเป็นคนดี มีความสุข สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา รู้จักการเอื้ออาทรและโอบอุ้มต่อเพื่อนร่วมโลก

สีประจำวิทยาลัย
สีแดงเลือดหมู และ สีเหลืองทอง
สีแดงเลือดหมู หมายถึง ความเชื่อ ความเข้มแข็ง ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
สีเหลืองทอง หมายถึง ความมั่งคั่ง