ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

10725592

ประกาศกรมพัฒนาฝึมือแรงงาน เรื่องการออกใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน
download
ใบอนุญาต ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ประมวลผลคำ) ระดับ 1
download
ใบอนุญาต ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ตารางทำการ) ระดับ 1
download
ใบอนุญาต ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(การนำเสนอผลงาน) ระดับ 1
download
ใบอนุญาต ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
download
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 download
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ download
ใบสมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน download
 หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานด้านช่างไฟฟ้า download
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

  • อาจารย์ สมัย ปัญโญกล 081-7641183
  • คุณ ชมพูนุช ชื่นปัญญา 089-7421519
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์  (053)091-319