วิทยาลัย

 

รางวัล ระดับชาติ
โล่วิทยาลัย ที่ได้รับการประเมินผลงานการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

เอกชนดีเยี่ยม ให้ไว้ ณ วันที่ 15 พฤษจิกายน 2563

โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย