วิทยาลัย

รางวัล ระดับชาติ
การประเมินผลงานการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชน
ประจำปีการศึกษา2565

ได้รับรางวัลระดับ 4
เหรียญทองระดับภาค

โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย