วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูนจัดกิจกรรมสัมมนาสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและโครงการนำเสนองานวิจัย

นักเรียนชั้น ปวช.3 และ นักศึกษา ชั้น ปวส.2 ณ ห้องประชุม 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน