ศึกษาเรียนรู้แนวทางพลังงานทางเลือก,พลังงานชีวมวล จาก บริษัท สหโคเจน กรีน ลำพูน