กรรมการทดสอบประจำศูนย์ทดสอบมาตรฐานแรงงาน

กรรมการทดสอบประจำศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขางานช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ระดับ๑

IMG_0351 IMG_0352 IMG_0368_1
อาจารย์สมัย ปัญโญกลาง

เลขที่ผู้ทดสอบ

มฝร.๑-๔-๑๕-๐๐๑-๐๙๒๕-๕๙

อาจารย์อนุชาติ ตาเหียง

เลขที่ผู้ทดสอบ

มฝร.๑-๔-๑๕-๐๐๑-๐๙๒๖-๕๙

อาจารย์อภิชาติ อุตเจริญ

เลขที่ผู้ทดสอบ

มฝร.๑-๔-๑๕-๐๐๑-๐๙๒๔-๕๙

IMG_0353 IMG_0356 IMG_0354

อาจารย์พิศาล ดวงดึง

เลขที่ผู้ทดสอบ

มฝร.๑-๔-๑๕-๐๐๑-๐๙๒๓-๕๙

อาจารย์จรัญ มูลรัตน์

เลขที่ผู้ทดสอบ

มฝร.๑-๔-๑๕-๐๐๑-๐๙๒๗-๕๙

อาจารย์ชัชวาล ขันสะวะ

เลขที่ผู้ทดสอบ

มฝร.๑-๔-๑๕-๐๐๑-๐๙๒๘-๕๙

     

กรรมการทดสอบประจำศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขางานคอมพิวเตอร์

IMG_0358 IMG_0361 IMG_0369

อาจารย์นฤมิต สุธรรมแจ่ม

เลขที่ผู้ทดสอบ

มฝร.

อาจารย์วัชรา คำอ้าย

เลขที่ผู้ทดสอบ

มฝร.

อาจารย์ชาติชาย ชุมภูรัตน์

เลขที่ผู้ทดสอบ

มฝร.