ผู้บริหาร/อาจารย์/บุคลากร

 
ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ
รศ.ดร.ชรินรัตน์ พุทธปวน
 


 
ผู้อำนวยการ
นายวาฑิต  พุทธปวน
 

 
ครูสาขางานบัญชี
นางสาววรรณกานต์ แสนรินทร์
 
 
ครูสาขางานบัญชี
นางกาญจนา มิโซะกุชิ
 

 
ครูสาขาการตลาด
นางสาวรุจิรา ภวันตา
 
 
ครูสาขาการตลาด
นายสวโรจน์ เตจะยา
 

   
ครูสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
นายกฤษณะ ระกา
 
 
ครูสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
นายชาติชาย ชุมภูรัตน์
 

 
หัวหน้าสาขาธุรกิจค้าปลีก
นางสาวนัทธ์หทัย ปัญเจริญ
 
 
ครูสาขาธุรกิจค้าปลีก
นางศศิภา  ฉิมพลีย์
 

 
ครูสาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
นางสาวสุภาภรณ์ เหลืองเพิ่มสกุล
 
 
ครูสาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
นางสาวพรพิมล ธรรมจารี
ครูสาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
MR. S MYO CHIT

ครูแนะแนว
นายฤทธิ์ เสมอใจ
ครูแนะแนว
นายสังกัด ฉิมพลีย

 
ครูสาขาช่างไฟฟ้า
นายอภิชาติ  อุตเจริญ
 
ครูสาขาช่างไฟฟ้า
ดร. พิศาล  ดวงดึง
ครูสาขาช่างไฟฟ้า
นายอนุชาติ  ตาเหียง
ครูสาขาช่างไฟฟ้า
นายสมัย  ปัญโญกลาง
ครูสาขาช่างไฟฟ้า
นายชัชวาล  ขันสะวะ


   
ครูสาขาช่างก่อสร้าง
นางสาวปนัดดา เหมืองทอง
 
ครูสาขาช่างก่อสร้าง
นางสาวโยฑิตา ดวงดี
ครูสาขาช่างก่อสร้าง
นายทวีรักษ์ จันที


 
ครูสาขาอิเล็กทรอนิกส์
นายจรัญ มูลรัตน์
 
 
ครูสาขาอิเล็กทรอนิกส์
นายณัฐวุฒิ คำแปงใจ