ผู้บริหาร/อาจารย์/บุคลากร

 

รางวัลและผลงานของผู้บริหาร

 

ผู้รับรางวัล : รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินรัตน์ พุทธปวน

เกียรติบัตร รางวัลแห่งความสำเร็จ บุคคล ตัวอย่างความสำเร็จ และผู้เป็นแบบอย่างควรค่า แห่งสังคม “นาคเณศ NAGANES” ประจ าปี  2563 ให้ไว้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 โดย  สภาสื่อมวลชนไทย

ผู้รับรางวัล : รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินรัตน์ พุทธปวน

โล่ รางวัลแห่งความสำเร็จ บุคคลตัวอย่าง ความสำเร็จ และผู้เป็นแบบอย่างควรค่าแห่ง สังคม” นาคเณศ NAGANES ประจ าปี 2563 ให้ ไว้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 โดย สภา สื่อมวลชนไทย

ผู้รับรางวัล : รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินรัตน์ พุทธปวน

ประกาศเกียรติคุณ “ เพชรสุบรรณ ” ยกย่อง ส่งเสริมบุคคลต้นแบบ (คนดีเด่นแห่งปี) ๒๕๖๓ ให้ไว้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 โดย มูลนิธิ สร้างสรรค์สังคมไทย

            ผู้รับรางวัล : รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินรัตน์ พุทธปวน

โล่ “ เพชรสุบรรณ ” ยกย่องส่งเสริมบุคคล ต้นแบบ (คนดีเด่นแห่งปี) ๒๕๖๓ ให้ไว้ ณ วันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2563 โดย มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย

ผู้รับรางวัล : รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินรัตน์ พุทธปวน

ประกาศเกียรติคุณ รางวัล “ครูดีศรีสถาบัน”  ประจำปี 2563 ให้ไว้ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์  2563 โดย กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมเอกชน

ผู้รับรางวัล : รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินรัตน์ พุทธปวน

เกียรติบัตร ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น  ประจ าปี 2563 ให้ไว้ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2563 โดย กระทรวงศึกษาธิการ

รางวัลและผลงานของครู

ผู้รับรางวัล : นายวาฑิต พุทธปวน

เกียรติบัตร ระดับดีมาก การประกวดแข่งขัน ผลงานวิจัย และ นวัตกรรมสื่อการสอน ระดับประเทศ ครั้งที่ 14 ให้ไว้ ณ วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 256 4 โดย สมาคม วิทยาลัย เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้รับรางวัล : นายวาฑิต พุทธปวน

เกียรติบัตร รางวัลการจัดทำสื่อนำเสนอดีเด่น  การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อ การสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 14 โดยสมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้รับรางวัล : นางสาวนัทธ์หทัย ปัญเจริญ

เกียรติบัตร ระดับดีมาก การประกวดแข่งขัน ผลงานวิจัยและ นวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 14 ให้ไว้ ณ วันที่ 30 เดือน ตุล าคม พ.ศ . 256 4 โ ดย สมาคม วิทยาลัย เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้รับรางวัล : นายชาติชาย ชุมภูรัตน์

เกียรติบัตร ระดับดีมาก การประกวดแข่งขัน ผลงานวิจัย และนวัตกรรมสื่อการสอน ระดับประเทศ ครั้งที่ 14 ให้ไว้ ณ วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ . 256 4 โดยสมาคม วิทยาลัย เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้รับรางวัล : นายณัฐวุฒิ ค าแปงใจ

เกียรติบัตร  ระดับดีการประกวดแข่งขัน ผลงานวิจัยและ นวัตกรรมสื่อการสอน ระดับประเทศ ครั้งที่ 14 ให้ไว้ ณ วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ . 256 4 โดย สมาคม วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ไทย ใน พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้รับรางวัล : นายวาฑิต พุทธปวน

เกียรติบัตร ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น  ประจ าปี 2563 ให้ไว้ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2563 โดย กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้รับรางวัล : นายพิพัฒน์ สมตุ่น

เกียรติบัตร ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น  ประจ าปี 2563 ให้ไว้ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2563 โดย กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้รับรางวัล : นางสาวนัทธ์หทัย ปัญเจริญ

เกียรติบัตร ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น  ประจ าปี 2563 ให้ไว้ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2563 โดย กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้รับรางวัล : นางสาวสุภาภรณ์ เหลืองเพิ่มสกุล

เกียรติบัตร ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น  ประจ าปี 2563 ให้ไว้ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2563 โดย กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้รับรางวัล : นางจุฬาภรณ์ ศรีฝั้น

เกียรติบัตร ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น  ประจ าปี 2563 ให้ไว้ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2563 โดย กระทรวงศึกษาธิการ