ผู้บริหาร/อาจารย์

ผู้รับรางวัล : อาจารย์พิพัฒน์  สมตุ่น

คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์
ต่อพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

 CRG ผู้รับรางวัล : วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน

บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด มอบเกียรติบัตรสถานศึกษา
ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนในการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559

  พุทธมามกะ  ผู้รับรางวัล : วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน

พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ มอบประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่า
วิทยาลัยได้สนับสนุน กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559

 วทช ผู้รับรางวัล : วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน

สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า
วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน ได้เข้าร่วมทดสอบทักษะการใช้ภาษา
ในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อการสื่อสารของนักเรียน-นักศึกษา
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559

 อ.กมลรัตน์  ผู้รับรางวัล : อาจารย์กมลรัตน์  แก้วใจบุญ

สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตร ครูผู้ฝึกสอนภาษาอังกฤษ
การทดสอบทักษะการใช้ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อการสื่อสาร
ของนักเรียน-นักศึกษา  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559

 อ.สาวิตรี ผู้รับรางวัล : อาจารย์สาวิตรี  ระกา

สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตร ครูผู้ฝึกสอนภาษาจีน
การทดสอบทักษะการใช้ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อการสื่อสาร
ของนักเรียน-นักศึกษา  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559