ผู้บริหาร/อาจารย์/บุคลากร

รางวัลและเกียรติประวัติ

ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน

IMG_0384 รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินรัตน์  พุทธปวน
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ
IMG_0360 อาจารย์วาฑิต  พุทธปวน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา
IMG_0366 อาจารย์พิพัฒน์  สมตุ่น
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
IMG_0365 อาจารย์กาญจนา  มิโซะกุชิ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
IMG_0359 อาจารย์นัทธ์หทัย  ปัญเจริญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

สาขาการบัญชี

IMG_0365 IMG_0361 IMG_0362
อาจารย์กาญจนา มิโซะกุชิ อาจารย์วัชรา คำอ้าย อาจารย์กมลชนก ชัยศิรินวกาญจน์
IMG_0363
อาจารย์ศิรินันท์ ท้าวมณี

สาขาการตลาดและธุรกิจค้าปลีก

IMG_0359 IMG_0364
อาจารย์นัทธ์หทัย ปัญเจริญ อาจารย์จุฬาภรณ์ ศรีฝั้น

สาขาคอมพิวเตอร์

IMG_0358 IMG_0366 IMG_0360
อาจารย์นฤมิตร สุธรรมแจ่ม อาจารย์พิพัฒน์ สมตุ่น อาจารย์วาฑิต พุทธปวน

สาขาภาษาต่างประเทศ

IMG_0350
อาจารย์สุภาภรณ์ เหลืองเพิ่มสกุล

สาขาไฟฟ้า

อาจารย์อภิชาติ อุตเจริญ อาจารย์สมัย ปัญโญกลาง อาจารย์อนุชาติ ตาเหียง
IMG_0779 IMG_0369
อาจารย์ชัชวาล ขันสะวะ อาจารย์พิศาล ดวงดึง อาจารย์ชาติชาย ชุมภูรัตน์

สาขาอิเล็กทรอนิกส์

IMG_0386
อาจารย์จรัญ มูลรัตน์ อาจารย์เอกลักษณ์ วงศ์เปี้ย

สาขาก่อสร้าง

IMG_0778 IMG_0763
อาจารย์ปนัดดา เหมืองทอง อาจารย์ทวีรักษ์ จันที อาจารย์กิตติศักดิ์ ปุ๊ดภาษี