ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

ความรู้คู่คุณธรรม  นำปัญญา  พัฒนาชีวิต

 

วิสัยทัศน์

ความรู้คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้แก่สังคมและประเทศชาติ พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

 

อัตลักษณ์

รัก-เมตตา ซื่อสัตย์  กตัญญู  อยู่อย่างพอเพียง

 

พันธกิจ

เน้นความเป็นเลิศทางการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน เพื่อผลิตบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศให้มีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านเทคโนโลยีการจัดการ การสื่อสารความเป็นผู้ปฏิบัติเน้นการศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อสร้างทักษะ หาแนวทางการแก้ปัญหา สนองตอบความต้องการของประเทศ และชี้แนะทางเลือกให้กับชุมชนและสังคมรวมทั้งการบริการทางวิชาการที่บูรณาการการเรียนการสอน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรับรู้ในความแตกต่างทางวัฒนธรรม และสร้างคุณค่าความเข้าใจต่อวัฒนธรรมในฐานะที่เป็นรากฐานของชีวิตและชุมชน พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 

เป้าหมาย

1.  นักเรียน-นักศึกษา มีคุณภาพ สมรรถนะและคุณลักษณะที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
2.  วิทยาลัยมีหลักสูตร การจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพ  นักเรียน-นักศึกษามีความสามารถทางวิชาการและมีทักษะความชำนาญทางวิชาชีพเทียบเท่ามาตรฐานสากล
3.  ครู  บุคลากรมีคุณธรรม  จริยธรรม มีคุณภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4.  วิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีธรรมภิบาล ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
5.  วิทยาลัยมีสื่ออุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และบริการทางการศึกษาแก่นักเรียน-นักศึกษา