ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน

วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน ชื่อย่อ วทช.ชื่อเต็มเป็นภาษาอังกฤษ CHARINRAT LAMPHUN TECHNOLOGY COLLEGE ชื่อย่อ CTC จัดตั้งขึ้นโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินรัตน์ พุทธปวน ในนามบริษัทชรินรัตน์ฝางจำกัด โดยมีผู้ถือหุ้น สามคน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินรัตน์ พุทธปวน นายโอภาส พุทธปวน และนายชำนาญ พุทธปวน เริ่มแรกสามพี่น้องจะไปซื้อกิจการวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งหนึ่งที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินกิจการ แต่เงื่อนไขเวลาไม่อำนวย ประจวบเหมาะที่บริษัท อี เอฟ ดี เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) เลิกกิจการ และบริษัทตั้งอยู่ในตำบลอุโมงค์ ตำบลบ้านเกิดของสามพี่น้อง และนายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ ได้เห็นความสำคัญของการศึกษา โดยเฉพาะสายอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับเด็ก นักเรียน เยาวชน ที่ยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาส ศึกษาและเล่าเรียนไปด้วยในขณะเดียวกัน ในระยะเริ่มแรกวิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน มี รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินรัตน์ พุทธปวน เป็นผู้อำนวยการ  อาจารย์รชต กฤตธรรมวรรณ เป็นผู้จัดการ  วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน เริ่มดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียนและพัฒนาหลักสูตร เอกสารต่างๆ ตั้งแต่ 2 มกราคม พ.ศ.2556 และได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2556 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชรินรัตน์ พุทธปวน เป็นผู้รับใบอนุญาต ทำบุญเปิดป้ายวิทยาลัยโดยเปิดสอนระบบทวิภาคีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556  โดยมี ฯพณฯ พงษ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี  และอดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดและกล่าวให้นโยบายการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  เจ้าคณะจังหวัดลำพูน นำคณะสงฆ์สวดเจริญชัยมงคลคาถา หลังพิธีเปิดในวันเดียวกันได้จัดสัมมนาการเรียนการสอนระบบทวิภาคี : ASEAN Oriented โดยมีวิทยากร 5 ท่าน ประกอบด้วย 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินรัตน์ พุทธปวน 2) คุณฉวีวรรณ  คำภา หัวข้อ การเรียนการสอนระบบทวิภาคี: ASEAN Oriented  3) ดร.สุรัตน์  ยุทธเสวี หัวข้อ Mini Courses on Active Board  4) ดร.เกรียงศักดิ์  มั่นมโนธรรม หัวข้อ NOE PLAza (Network of Education)  5) ดร.รัชพล  คชชารุ่งโรจน์ หัวข้อ การสร้างสื่อ Digital Content  และมี พลเอก เสริมศักดิ์  วิเศษไชยศรี เป็นประธานปิดการสัมมนา และมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนา วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ปีการศึกษา 2557 ทั้งระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด ธุรกิจค้าปลีก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และภาษาต่างประเทศธุรกิจ ปีการศึกษา 2558 เปิดสอนเพิ่ม ทั้งระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใน อีก 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการก่อสร้าง ปีการศึกษา 2559 เปิดสอนเพิ่ม ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใน สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีชรินรัตน์ลำพูน เปิดสอนทั้งหมด 9 สาขาวิชา