ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ/พาณิชยกรรม

1. สาขาวิชาการบัญชี [หลักสูตร] [โครงสร้าง] [แผนการเรียน]
2. สาขาวิชาการตลาด [หลักสูตร] [โครงสร้าง] [แผนการเรียน]
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ [หลักสูตร] [โครงสร้าง] [แผนการเรียน]
4. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก [หลักสูตร] [โครงสร้าง] [แผนการเรียน]
5. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ [หลักสูตร] [โครงสร้าง] [แผนการเรียน]

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

1. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า [หลักสูตร] [โครงสร้าง] [แผนการเรียน]
2. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ [หลักสูตร] [โครงสร้าง] [แผนการเรียน]
3. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง [หลักสูตร] [โครงสร้าง] [แผนการเรียน]