นักเรียน

ผู้รับรางวัล : นายเอกพงษ์  แซ่ลี

เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัฒกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬา สถานศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2565 วิชา ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร โดย  สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  และ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง ประเทศไทย

ผู้รับรางวัล :นายอ่อนเคอ  นายอ่อง

เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัฒกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬา สถานศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2565 วิชา ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดย  สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  และ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง ประเทศไทย

ผู้รับรางวัล :นายอภิรักษ์  ยืนยงคีรีมาศ

เกียรติบัตรเหรียญเงินระดับชาติ ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัฒกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬา สถานศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2565 วิชา ทักษะธุรกิจค้าปลีก โดย  สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  และ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง ประเทศไทย

ผู้รับรางวัล :นางสาววีรนา  บันเทงกลางพนา

เกียรติบัตรเหรียญทองแดงระดับชาติ ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัฒกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬา สถานศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2565 วิชา ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย โดย  สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  และ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง ประเทศไทย

ผู้รับรางวัล :นางสาววาสนา  แซ่ยะ

เกียรติบัตรเหรียญเงินระดับชาติ ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัฒกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬา สถานศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2565 วิชา ทักษะทักษะธุรกิจค้าปลีก โดย  สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  และ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง ประเทศไทย

ผู้รับรางวัล :นางสาววราภรณ์  เลาอากาศ

เกียรติบัตรเหรียญเงินระดับชาติ ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัฒกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬา สถานศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2565 วิชา ทักษะทักษะธุรกิจค้าปลีก โดย  สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  และ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง ประเทศไทย

ผู้รับรางวัล :นายรักเกียรติ  น้ำอุ่น

เกียรติบัตรเหรียญทองระดับชาติ ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัฒกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬา สถานศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2565 วิชา ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาดาวเทียม โดย  สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  และ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง ประเทศไทย

ผู้รับรางวัล :นางสาวโมนีกา  อายีกู

เกียรติบัตรเหรียญทองแดงระดับชาติ ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัฒกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬา สถานศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2565 วิชา ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย โดย  สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  และ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง ประเทศไทย

  ผู้รับรางวัล :นางสาวพัชรพร  รัตนไพรสาร 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดงระดับชาติ ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัฒกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬา สถานศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2565 วิชา ทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย โดย  สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  และ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง ประเทศไทย

 ผู้รับรางวัล :นายนวพล  รัชต์สุพลโชค

เกียรติบัตรเหรียญเงินระดับชาติ ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัฒกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬา สถานศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2565 วิชา ทักษะการสร้างเว็บไซต์ โดย  สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  และ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง ประเทศไทย

ผู้รับรางวัล :นางสาวนลินนิภา  สวาสดิ์

เกียรติบัตรเหรียญทองระดับชาติ ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัฒกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬา สถานศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2565 วิชา ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ โดย  สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  และ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง ประเทศไทย

ผู้รับรางวัล :นายชนาธิป  พนมไพร

เกียรติบัตรเหรียญทองระดับชาติ ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัฒกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬา สถานศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2565 วิชา ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร โดย  สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  และ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง ประเทศไทย

ผู้รับรางวัล :นายเขต  มณีศรีวงค์กูล

เกียรติบัตรเหรียญทองระดับชาติ ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัฒกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬา สถานศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2565 วิชา ทักษะโปรแกรมกราฟฟิก โดย  สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  และ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง ประเทศไทย

ผู้รับรางวัล :นายแอ้ทีก้อ  –

เกียรติบัตรเหรียญทองระดับชาติ ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัฒกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬา สถานศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2565 วิชา ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาดาวเทียม โดย  สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  และ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง ประเทศไทย