นักเรียน 2559

IMG_7302

ผู้รับรางวัล : นางสาวแสงหอม  จองโย๊ะ

รองวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 การประกวด “เรื่องเล่าชาวอาชีวะ”
ตามโครงการอาชีวศึกษาลำพูนปลอดบุหรี่ ประจำปี 2559
โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ร่วมกับ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559