นักเรียน

 

ผู้รับรางวัล :นางสาวพัชรา ปงผางวงศ์

เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับ ปวส. การแข่งขันทักษะ วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563  วิชา คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศในงานธุรกิจ โดย  สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  และ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง ประเทศไทย

ผู้รับรางวัล : นายสุเมธ มาตุทาวงศ์

เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับ ปวส.การแข่งขันทักษะ วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563  วิชา คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศในงานธุรกิจ โดย  สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  และ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง ประเทศไทย

ผู้รับรางวัล : นายกำพล ลุงติยะ

เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะ วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563  วิชา ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดย สำนักงาน คณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ  สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง ประเทศไทย

ผู้รับรางวัล : นายเขต มณีศรีวงค์กุล

เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะ วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563  วิชา ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดย สำนักงาน คณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ  สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง ประเทศไทย

ผู้รับรางวัล : นายดาวิด ถนอมวรกุล

เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะ วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 วิชา ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดย สำนักงาน คณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ  สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง ประเทศไทย

ผู้รับรางวัล : นางสาวแก้ว ลุงนะ

เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะ วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563  วิชา การสร้างเว็ปไซด์ โดย สำนักงานคณะกรรมการ อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ สมาคมวิทยาลัย เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ผู้รับรางวัล : นางสาวนภัทชา พวงมาลัย

เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะ วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563  วิชา การสร้างเว็ปไซด์ โดย สำนักงานคณะกรรมการ อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ สมาคมวิทยาลัย เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ผู้รับรางวัล : นายปัณณวัฒน์ มีชัย

เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะ วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563  วิชา การสร้างเว็ปไซด์ โดย ส านักงานคณะกรรมการ อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ สมาคมวิทยาลัย เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ผู้รับรางวัล : นางสาวคำลืน –

เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะ วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563  วิชา เทคนิคการนำเสนอขาย โดย สำนักงานคณะกรรมการ อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ สมาคมวิทยาลัย เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

 ผู้รับรางวัล : นางสาวทวยอู เงินสร้อย

เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะ วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 วิชา เทคนิคการนำเสนอขาย โดย สำนักงานคณะกรรมการ อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ สมาคมวิทยาลัย เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

 ผู้รับรางวัล : นางสาวรุ้งจิรา แซ่โซ

เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะ วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563  วิชา เทคนิคการนำเสนอขาย โดย สำนักงานคณะกรรมการ อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ สมาคมวิทยาลัย เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

 ผู้รับรางวัล : นางสาวแสงส่วย

เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะ วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563  วิชา เทคนิคการนำเสนอขาย โดย สำนักงานคณะกรรมการ อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ สมาคมวิทยาลัย เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ผู้รับรางวัล : นางสาวชลธิชา ตาธิยะ

เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะ วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563  วิชา ธุรกิจค้าปลีก โดย สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ และ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ อาชีวศึกษาเอกชนแห่งปรเทศไทย

ผู้รับรางวัล : นางสาวนาตยา ตามพระหัตถ์

เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะ วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563  วิชา ธุรกิจค้าปลีก โดย สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ และ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ อาชีวศึกษาเอกชนแห่งปรเทศไทย

ผู้รับรางวัล : นางสาวหฤทัย ทองดี

เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะ วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563  วิชา ธุรกิจค้าปลีก โดย สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ และ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ อาชีวศึกษาเอกชนแห่งปรเทศไทย

ผู้รับรางวัล : นางสาวกันยารัตน์ อิ่นนวน

เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะ วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563  วิชา ธุรกิจค้าปลีก โดย สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ และ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ อาชีวศึกษาเอกชนแห่งปรเทศไทย

ผู้รับรางวัล : นางสาวกันยารัตน์ อิ่นนวน

เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะ วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563  วิชา การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร โดย สำนักงาน คณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ  สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง ประเทศไทย

ผู้รับรางวัล : นายสุวรรณ์ แซ่ลี

เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะ วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563  วิชา การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร โดย สำนักงาน คณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ  สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง ประเทศไทย

ผู้รับรางวัล : นายวรปรัชญ์ สล่าทอน

เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะ วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563  วิชา คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศในงานธุรกิจ โดย  สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  และ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง ประเทศไทย

ผู้รับรางวัล : นายอดิศักดิ์ จอยุ้น

เกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะ วิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563  วิชา คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศในงานธุรกิจ โดย  สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  และ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ง ประเทศไทย

ผู้รับรางวัล : นางสาวธัญชนก มงคลรัตน์

เกียบัตรเหรียญเงิน ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติประจำปีการศึกษา 2563  วิชา ธุรกิจค้าปลีก โดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ และ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยรติ

 ผู้รับรางวัล : นางสาวนภัสสร กันอ่วม

เกียรติบัตรเหรียญเงิน ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติประจำปีการศึกษา 2563  วิชา ธุรกิจค้าปลีก โดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ และ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

 ผู้รับรางวัล : นายรณกร ศรีวิชัย

เกียรติบัตรเหรียญเงิน ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติประจำปีการศึกษา 2563  วิชา ธุรกิจค้าปลีก โดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ และ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

 ผู้รับรางวัล : นางสาวรุจิรา บัวแย้ม

เกียรติบัตรเหรียญเงิน ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติประจำปีการศึกษา 2563  วิชา ธุรกิจค้าปลีก โดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ และ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ผู้รับรางวัล : นายหลู่ –

เกียรติบัตรเหรียญเงิน ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563  วิชา การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร โดยส ำนักงาน คณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งปร เทศไทย

ผู้รับรางวัล : นายอรรถพล แซ่ตั้ง

เกียรติบัตรเชมเชย ระดับ ปวช. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษา อาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563  วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ โดย สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  และ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย