ผู้บริหารวิทยาลัย

 

 
ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ
รศ.ดร.ชรินรัตน์ พุทธปวน
 


คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

 

 
ผู้อำนวยการ
นายวาฑิต  พุทธปวน
 


รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางกาญจนา มิโซะกุชิ
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายวาฑิต พุทธปวน
   
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายสวโรจน์ เตจะยา
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายชาติชาย ชุมภูรัตน์