ผู้บริหารวิทยาลัย

 

  IMG_0384
  รศ.ดร.ชรินร้ตน์   พุทธปวน

ผู้รับใบอนุญาต

 
IMG_0384   rachata-219x300
รศ.ดร.ชรินร้ตน์   พุทธปวน

ผู้อำนวยการ

  อาจารย์รชต   กฤตธรรมวรรณ

ผู้จัดการ

     
 IMG_0360    
อาจารย์วาฑิต พุทธปวน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา

  อาจารย์พิพัฒน์ สมตุ่น

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ

     
 IMG_0365   IMG_0359
 อาจารย์กาญจนา มิโซะกุชิ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

  อาจารย์นัทธ์หทัย ปัญเจริญ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ