ติดต่อวิทยาลัย

 

Tel. 053-091319 Fax  053-091115 E-mail : charinrat.lp@gmail.com Website : www.charinrat.ac.th