คลังภาพ

 

 

สถานที่ทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

การทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

การทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (รุ่น 2) 

การทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (รุ่น 3) 

การทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (รุ่น 4) 

การทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (รุ่น 5)

การทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (รุ่น 6) 

การทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (รุ่น 7)