คณะครูสาขาช่างอุตสาหกรรม

 

สาขาช่างไฟฟ้า

 

 
หัวหน้าสาขาช่างไฟฟ้า
นายอภิชาติ  อุตเจริญ
 
   
ครูสาขาช่างไฟฟ้า
ดร. พิศาล  ดวงดึง
ครูสาขาช่างไฟฟ้า
นายอนุชาติ  ตาเหียง
   
ครูสาขาช่างไฟฟ้า
นายสมัย  ปัญโญกลาง
ครูสาขาช่างไฟฟ้า
นายชัชวาล  ขันสะวะ


 

สาขาช่างก่อสร้าง

 

   
หัวหน้าสาขาช่างก่อสร้าง
นางสาวปนัดดา เหมืองทอง
 
   
ครูสาขาช่างก่อสร้าง
นางสาวโยฑิตา ดวงดี
ครูสาขาช่างก่อสร้าง
นายทวีรักษ์ จันที


 

สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 

 
หัวหน้าสาขาอิเล็กทรอนิกส์
นายจรัญ มูลรัตน์
 
 
ครูสาขาอิเล็กทรอนิกส์
นายณัฐวุฒิ คำแปงใจ