คณะครูสาขาช่างอุตสาหกรรม

 

 

สาขาไฟฟ้า

อาจารย์อภิชาติ   อุตเจริญ อาจารย์สมัย   ปัญโญกลาง อาจารย์อนุชาติ  ตาเหียง
IMG_0779 IMG_0369
อาจารย์ชัชวาล ขันสะวะ อาจารย์พิศาล   ดวงดึง อาจารย์ชาติชาย ชุมภูรัตน์
     

สาขาอิเล็กทรอนิกส์

 

 

 
อาจารย์จรัญ มูลรัตน์ อาจารย์เอกลักษณ์ วงศ์เปี้ย   
     

สาขาก่อสร้าง

IMG_0778 IMG_0763
อาจารย์ปนัดดา   เหมืองทอง อาจารย์ทวีรักษ์ จันที อาจารย์กิตติศักดิ์ ปุ๊ดภาษี