คณะครูสาขาพาณิชยกรรม

 

สาขาการบัญชี

 

 
หัวหน้าสาขางานบัญชี
นางสาววรรณกานต์ แสนรินทร์
 
 
ครูสาขางานบัญชี
นางกาญจนา มิโซะกุชิ
 

 

สาขาการตลาด

 

 
หัวหน้าสาขาการตลาด
นางสาวรุจิรา ภวันตา
 
 
ครูสาขาการตลาด
นายสวโรจน์ เตจะยา
 

 

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

   
หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
นายกฤษณะ ระกา
 
 
ครูสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
นายชาติชาย ชุมภูรัตน์
 

 

สาขาธุรกิจค้าปลีก

 

 
หัวหน้าสาขาธุรกิจค้าปลีก
นางสาวนัทธ์หทัย ปัญเจริญ
 
 
ครูสาขาธุรกิจค้าปลีก
นางศศิภา  ฉิมพลีย์
 

 

สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ

 
หัวหน้าสาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
นางสาวสุภาภรณ์ เหลืองเพิ่มสกุล
 
 
ครูสาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
นางสาวพรพิมล ธรรมจารี
ครูสาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
MR. S MYO CHIT

 

งานแนะแนว

 

ครูแนะแนว
นายฤทธิ์ เสมอใจ
ครูแนะแนว
นายสังกัด ฉิมพลีย