คณะครูสาขาพาณิชยกรรม

สาขาการบัญชี   

IMG_0365 IMG_0361 IMG_0362
อาจารย์กาญจนา มิโซะกุชิ อาจารย์วัชรา คำอ้าย อาจารย์กมลชนก ชัยศิรินวกาญจน์
     
     
     

สาขาการตลาดและธุรกิจค้าปลีก

IMG_0359 IMG_0364  
 อาจารย์นัทธ์หทัย ปัญเจริญ  อาจารย์จุฬาภรณ์ ศรีฝั้น  
     

สาขาคอมพิวเตอร์

IMG_0358   IMG_0360
อาจารย์นฤมิตร สุธรรมแจ่ม อาจารย์พิพัฒน์ สมตุ่น อาจารย์วาฑิต พุทธปวน
     

  สาขาภาษาต่างประเทศ

IMG_0350    
 อาจารย์สุภาภรณ์  เหลืองเพิ่มสกุล